Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r., zgodnie z przepisami:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
– rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673),
– rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 188 ze zm.)
odpłatność za egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów bedących młodocianymi pracownikami
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, ktore przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego
(opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 171,00 zł.
z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,00 zł.,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 114,00 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu

NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu, 21 1010 1469 0049 0722 3100 0000

Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.


 Informatory są adresowane do uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. Informatory omawiają zagadnienia związane:
– ze strukturą egzaminu i formą sprawdzania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu,
– z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych,
– z organizacją i przebiegiem egzaminu.
Częścia informatorów są standardy wymagań egzaminacyjnych.
Informatory zapisane są w formacie PDF . Do ich otwarcia niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze stronyhttp://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.